Skip to main content

Nyttjanderätt till fast egendom

Fiskerätt

Frågor om rätt till fiske uppstår ofta vid fastighetsöverlåtelser eller inför en lantmäteriförrättning. Många fiskefrågor kan härledas till laga skifte och kan vara mycket svåra att tolka. Fiskerätter är ofta komplicerade och svåra att utreda. Vi på Agri Advokaer hjälper dig att undersöka och ta fram äldre såväl som nya handlingar vad gäller rättigheter till fiske.

Jakträtt

Ofta är det en missuppfattning att jaktupplåtelser är en arrendeupplåtelse. En jaktärtt är en allmän nyttjanderätt. Det kan därför vara svårt att bedöma vilka regler som gäller för upplåtelse. Jakträttsavtalen utgör ofta upplåtelser över lång tid och med stora ekonomiska värden, och jaktärttigheter kan ofta vara föremål för konflikt. Det är viktigt att reda ut frågeställningar så att jakten kan leda till en trevlig social samvaro.

Arrenden

Enligt Jordabalken finns olika regler om jordbruksarrende, anläggningsarrende, bostadsarrende och lägenhetsarrende. Oavsett vad ett avtal kallas, är det jordabalkens regler som gäller under avtalstiden och vid uppsägning. Både du som är arrendator och som är jordägare måste ha kunskap om gällande bestämmelser så att avtalet eller uppsägningen skrivs och meddelas på rätt sätt. Vi på Agri Adovakter ser ofta avtal som inte uppfyller jordabalkens krav.

Servitut

Om du som fastighetsägare önskar en rättighet att nyttja en del av annan fastighet, kan ett servitut vara lämpligt att upprätta. Det finns olika typer av servitut, officialservitut och avtalsservitut. Officialservitut upprättas av Lantmäteriet, med avtalsservitut skrivs mellan parterna. Avtalsservituten kan skrivas in hos Lantmäteriet och på sätt bli gällande för all framtid. Vi på Agri advokater kan hjälpa dig att upprätta ett giltigt och långsiktigt funderande servitut, samt ge råd kring hur ett gällande servitut ska tolkas.

Ledningsrätt

Ledningsrätt ger ledningshavaren rätt att dra ledning över mark utan fastighetsägarens samtycke så länge allmänheten är till gagn. Ledningen kan således dras över din mark utan att du godtagit detta. Vi på Agri Advokater hjälper dig att granska avtal och föra dialog med Lantmäteriet samt bistår med rådgivning kring föreslagen ersättning.

Hyra

Det finns två typer av hyresupplåtelse, lokalhyra och bostadshyra, och dessa skiljer sig delvis åt. Hyreslagstiftningen utgör en skyddslagstiftning för hyresgästen, och kan i vissa fall uppställa svåra tolkningar vid tillämpning. Vi på Agri advokater hjälper till vid både dialog och tvist för både hyresgäster och hyresvärdar avseende ersättningar, uppsägning, avtalsskrivande m.m.

Tvister

Med anledning av att nyttjanderätt till fast egendom är bundna av de avtal som tagits fram är det inte ovanligt att svårigheter i tolkning av avtal eller olika åsikter om villkor leder till tvister som slutligen tas till domstol. Många gånger går det att komma fram till en förlikning, men då krävs en kunnig förhandlare som kan ge dig de bästa förutsättningarna för en bra förlikning.

Till oss kan du komma om du eller ditt företag vill ha förebyggande juridisk rådgivning eller om du befinner dig i en domstolsprocess. Oavsett kommer vi göra vårt yttersta för att hjälpa dig på allra bästa sätt.

Hos Agri Advokater är du i trygga händer.

Från och med nu byter vi namn till Agri Advokater.

Vi brinner lite extra för de gröna näringarna och har vår spetskompetens inom lantbrukssektorn. Därför är det ett naturligt steg att även vårt namn ska spegla vår inriktning.