Skip to main content

Allmän fastighetsrätt

Agri Advokater har advokater och biträdande jurister som är specialiserade inom fastighetsrätt med erfarenhet av att hantera de situationer som kan drabba dig som fastighetsägare på bästa sätt. Har du köpt eller sålt en fastighet där det inte riktigt blev som du tänkt dig, eller behöver du hjälp med att upprätta ett arrendeavtal kan vi hjälpa dig. Vi agerar ombud i fastighetstvister, företräder dig mot myndigheter eller bistår dig med juridisk rådgivning. Vi hjälper dig med frågor avseende bland annat överlåtelse av fastigheter och mark, arrenden och andra nyttjanderätter, klyvning eller avstyckning av fastigheter och intrångsfrågor.

Avtalsrätt

Vi en överlåtelse av fastighet finns det ett flertal handlingar som ska upprättas och utformas. Vi hjälper dig att skräddarsy avtal som passar din specifika situation och som håller i längden.
Exempel på avtal som vi kan bistå med: köpebrev, köpekontrakt, gåvobrev, samäganderättsavtal, arrendeavtal och avtalsservitut.

Exploatering

I samband med att städer växer ska ytterligare bostäder uppföras och företag etableras. Exploatering handlar om att utveckla markområden och befintliga fastigheter. När marken ägs av till exempel en jordbrukare eller privatperson behövs ett exploateringsavtal för att säkerställa och genomföra projektet så att byggnation kan uppföras på bästa fördelaktiga sätt. Många gånger finns det detaljplan och översiktsplan som måste beaktas.

Fastighetsbildning

En stor del i fastighetsrätten är fastighetsbildning. Fastighetsbildning avser bland annat avstyckning, klyvning eller sammanslagning av fastigheter. Samtliga av dessa åtgärder kräver en prövning hos Lantmäteriet som då gör en bedömning av om den sökta åtgärden anses vara lämplig utifrån flertalet kriterier. Ett krav för att stycka av eller klyva en lantbruks-/jordbruksfastighet är till exempel att de fastigheter som bildas ska vara bärkraftiga fastigheter.
Är det istället så att du önskar avstycka en tomt för bostadsändamål krävs det generellt att en prövning hos Lantmäteriet föregås av ett positivt förhandsbesked från kommunen om att få uppföra ett bostadshus.

Vi på Agri Advokater bistår dig med juridisk rådgivning från det att du kommer upp med en idé om avstyckning, klyvning eller sammanslagning av fastigheter till prövning av åtgärden i högsta instans.

God man enligt samäganderättslagen

Samägande av fast egendom kräver att alla delägare är överens om de åtgärder som krävs för att förvalta fastigheten. Samäganderättslagen ger rätt för en delägare i en fastighet att ansöka om att en god man tillsätts när förvaltningen och samägandet inte fungerar.

Lantmäterifrågor

De vanligaste lantmäteriförrättningarna avser oftast avstyckning, fastighetsreglering, sammanläggning och klyvning. Vid generationsskiften, tillköp av mark, avstyckning vid exploatering eller för att uppföra sommarbostad är lantmäteriförrättningar nödvändiga. Det är viktigt att ansökan till Lantmäteriet sker i ett tidigt skede och på ett korrekt sätt. Vi hjälper dig att ta fram rätt handlingar och ger stöd i kommunikationen med Lantmäterimyndigheten.

Tvister

Vi bistår våra klienter med exempelvis processlägesbedömningar, riskhantering, rättsutredningar, skriftväxling, domstolsprocesser (inklusive medling och förlikningsförhandlingar), skiljeförfaranden och andra tvistlösningsformer.
Samägande av fastighet är en stor utmaning vilket ibland kan leda till tvister. Som köpare och säljare av fast egendom finns både skyldigheter och rättigheter som du ska förhålla dig till. Vi företräder dig i tvister om fel i fastighet, ogiltighetsförklarande, om någon tillfört byggnad på annans mark m.m. Vi hjälper dig också att läsa äldre förrättningshandlingar vid tvistiga fastighetsrättsliga ärenden.

Till oss kan du komma om du eller ditt företag vill ha förebyggande juridisk rådgivning eller om du befinner dig i en domstolsprocess. Oavsett kommer vi göra vårt yttersta för att hjälpa dig på allra bästa sätt.

Hos Agri Advokater är du i trygga händer.

Från och med nu byter vi namn till Agri Advokater.

Vi brinner lite extra för de gröna näringarna och har vår spetskompetens inom lantbrukssektorn. Därför är det ett naturligt steg att även vårt namn ska spegla vår inriktning.