Skip to main content


Generationsskifte

Ett generationsskifte sker när ett fåmansföretag, ett familjeföretag, en gård eller ett lantbruk överlåts från en generation till en annan och är en fråga man som småföretagare förr eller senare behöver ta ställning till. Skiftet kan ske till en familjemedlem eller släkting. Vår uppfattning är att ett generationsskifte har lyckats när övertagaren kan driva verksamheten vidare med god lönsamhet, överlåtaren har ett trygghetskapital efter skiftet och övriga icke deltagande barn eller syskon har fått sina önskemål tillgodosedda så långt det går.

Rådgivning

Vid ett generationsskifte finns det många frågor och funderingar och därav rekommenderar vi att en utomstående leder familjen i processen att nå fram till bästa lösning. Vi på Agri Advokater hjälper till att ta fram relevant underlag för att skapa ett hållbart och långsiktigt generationsskifte.

Upprättande av handlingar

Då varje familj är unika är det väsentligt att upprätta handlingar utefter de förutsättnings som finns i varje enskilt ärende. Då generationsskiftet ska vara långsiktigt kan ett flertal olika handlingar behöva tas fram såsom exempelvis skuldebrev, överlåtelseavtal, gåvobrev, äktenskapsförord, testamenten, hyresavtal, arrendeavtal m.m.

Tvister

Det finns ett flertal rättsområden vara bestämmelser måste beaktas och juridiska handlingar som ska upprättas vid generationsskiften, följs inte dessa bestämmelser kan missnöje uppkomma hos inblandade parter vilket i slutändan kan leda till en tvist. Vi på Agri Advokater har god kännedom om både process och avtalsskrivande och kan därmed lotsa dig genom gällande regler och hjälpa dig att bevaka dina rättigheter.

God framförhållning och goda förberedelser krävs för att generationsskiftet ska bli så lyckat som möjligt. I många fall behöver svåra frågor diskuteras och lösas, såsom boendefrågan för överlåtaren, pensionsskydd, utbildning för övertagaren och investeringsbehov. Skiftet sker genom en lång process och tålamod samt planering fordras för att effekterna ska bli goda för alla inblandade, både nu och i framtiden. Det är inte ovanligt att ett lyckat generationsskifte kan ta flera år att ro i hamn. I dessa fall har besluten kunnat växa fram under processens gång och de inblandade har haft en möjlighet att vända och vrida på alla möjliga olika scenarion och önskemål, för att därefter landa i en gemensam överenskommelse. (kan tas bort)

Vid ett generationsskifte uppstår en rad affärs- och familjemässiga överväganden, samt juridiska frågor kring bolags- skatte-, fastighets- och familjerätt. Generationsskiftet kan delas upp i två typer av frågeställningar; tekniska frågeställningar såsom värdering och finansiering, juridik, skatter, organisering och formalia, samt emotionella frågeställningar såsom relationer, rättvisa, trygghet och syfte. Det krävs en god inblick i verksamhetens ekonomi och att verksamheten eller fastigheten värderas korrekt och av en auktoriserad värderingsman. I många fall kan det vara nyttigt att ta hjälp av en utomstående, oberoende part som kan föreslå nya lösningar när det har låst sig för familjen. Det är önskvärt att ha både jurist och ekonom inblandad i skiftet. Vår huvudsakliga uppgift är att bistå vid de tekniska, juridiska frågeställningarna men vi är lika måna om att de emotionella frågeställningarna besvaras och fungerar långsiktigt. Vi agerar som en neutral, oberoende rådgivare. Vi informerar om olika effekter och konsekvenser av de alternativ som står till buds, så att så många som möjligt av de inblandade kan bli nöjda.

Ett generationsskifte kan ske på tre olika juridiska sätt – genom arv, gåva eller försäljning, vilka samtliga har olika juridiska och skattemässiga konsekvenser. Det är därför viktigt att ta juridisk hjälp inför det kommande generationsskiftet. (kan ta bort härifrån: ) Sker generationsskiftet genom en gåvotransaktion eller genom arv eller testamente uppstår typiskt sett ingen omedelbar beskattning. Det kan även vara möjligt att genom olika förfaranden överta vissa befintliga skattemässiga värden, för att på så sätt kunna fortsätta nyttja dessa. Sker generationsskiftet genom en försäljning uppstår beskattning både för överlåtaren och övertagaren direkt. Övertagaren får då egna skattemässiga ingångsvärden som kan leda till exempel till bättre möjligheter att göra skogsavdrag och en lägre kapitalvinstbeskattning vid en framtida fastighetsförsäljning. (hit) Beroende på det enskilda generationsskiftets karaktär skräddarsyr vi en lösning som är hållbart i längden.

I generationsskiftets första steg stämmer vi träff med överlåtaren för att efterhöra dennes syn på skiftet och vad det finns för önskemål etc. Vi inhämtar information kring verksamheten, familjen, optimala tidpunkter för överlåtelse, eventuella skogsbruksplaner och dylikt. När vi erhållit en översiktlig bild över situationen i stort stämmer vi i ett andra steg träff med familjen i sin helhet, både överlåtaren, övertagaren och övriga icke deltagande barn eller syskon. Det är viktigt att ha en öppen diskussion där alla får lyfta sina åsikter och komma till tals, samt att alla parter får samma information samtidigt. På så sätt minskar risken för missförstånd och konflikter i ett senare skede. Övriga steg i ett generationsskifte är bland annat upprättande av en tidsplan och en praktisk plan för själva genomförandet, värdering av fastighet eller verksamhet, juridiska och skattemässiga överväganden samt val av överlåtelseform. För övertagaren behövs kalkyler, driftsplan och finansiering. Vidare kan det bli aktuellt med fastighetsbildning och/eller lantmäteriförrättning. Slutligen måste all dokumentation upprättas och det praktiska genomförandet ske och bli korrekt. (kan ta bort)

Ni är varmt välkomna att höra av er till oss för hjälp med generationsskifte. För att i framtiden nå i mål med ett lyckat skifte rekommenderar vi att ni förr snarare än senare tar en kontakt med oss för att påbörja en diskussion. (kan ta bort)

Vi har jurister specialiserade inom området som kan erbjuda dig just den hjälp och det stöd som du behöver i din situation. När vi åtar oss ett nytt ärende går vi noggrant igenom din situation och du får tillfälle att ställa frågor för att känna dig trygg inför den kommande processen. Du är välkommen att vända dig till oss .

Till oss kan du komma om du eller ditt företag vill ha förebyggande juridisk rådgivning eller om du befinner dig i en domstolsprocess. Oavsett kommer vi göra vårt yttersta för att hjälpa dig på allra bästa sätt.

Hos Agri Advokater är du i trygga händer.

Från och med nu byter vi namn till Agri Advokater.

Vi brinner lite extra för de gröna näringarna och har vår spetskompetens inom lantbrukssektorn. Därför är det ett naturligt steg att även vårt namn ska spegla vår inriktning.