Skip to main content

Mark- och miljörätt

De gröna näringarna är vårt specialområde och på Agri Advokater finns advokater och biträdande jurister med många års erfarenhet inom området.  Vi hjälper dig som är privatperson eller företagare med allt som rör din fastighet och din verksamhet.

Markintrång- och äganderätt

Ett intrång är när kommunen, Naturvårdsverket, Trafikverket eller andra myndigheter/bolag vill använda din mark för ett allmänt ändamål. Det kallas intrång då ingen har rätt att ta i anspråk någon annans mark. Vissa intrång ger dig som markägare ersättning medan man som markägare förväntas tåla andra intrång. Ett intrång kan bland annat bero på anläggande av vägar, anläggande av järnväg, dragning av ledningar, gruvverksamhet, inrättande av naturreservat, biotoper eller vattenskyddsområden.

Vi på Agri Advokater hjälper dig att föra din talan och ta tillvara på dina rättigheter som markägare.

Miljöbrott

Är du misstänkt för miljöbrott kan vi agera ombud för dig och ge rådgivning och stöttning under processen. Vi har stor erfarenhet av att företräda klienter vid denna typ av ärenden.

Miljörätt

Miljöbalken med dess kringlagstiftning är ett omfattande regelverk som påverkar de flesta områdena idag. Vi bistår dig med juridisk rådgivning eller företräder dig både i tillsyns- och tillståndsärenden enligt miljöbalken men även om du står åtalad för miljöbrott. För såväl jord- och skogsbruk som andra företag blir olika miljöfrågor ofta aktuella. Områden som vi ofta kommer in i är förorenad mark, klagomål på buller/lukt/rök från grannar, vattenverksamhet, intrång och dess ersättningsfrågor. Då vi i huvudsak företräder privatpersoner eller företag som har en betydligt större motpart på andra sidan, som en kommun eller en Länsstyrelse med tillgång till helt andra resurser, kan vi bistå den enskilda med väl underbyggda juridiska argument för att överklaga eller ifrågasätta ett beslut och för att uppnå en rättvis prövning i domstol. Vi hjälper dig att fortsätta med din verksamhet.

Vi på Agri Advokater agerar även ombud i tvister relaterade till mark- och miljörättsfrågor.

Plan- och bygglagen

Plan- och bygglagen är uppbyggd som en avvägningslag vilket betyder att intressen ska vägas mot varandra enligt proportionalitetsprincipen. Proportionalitetsprincipen innebär att det ska finnas en balans mellan nyttan av ett beslut för den ena parten och konsekvenserna av ett beslut för den andra parten. I ärenden enligt plan- och bygglagen ska det allmänna intresset vägas mot det enskilda intresset, men husdrömmar och framtidsplaner kan snabbt krossas vid ett negativt beslut från kommunen.

Vi på Agri Advokater kan därför bistå dig med väl underbyggda juridiska argument för att lyfta dina intressen i en överklagan av ett beslut för att uppnå en rättvis prövning i domstol. Vi bistår dig med juridisk rådgivning i frågor gällande bygglov, förhandsbesked, strandskydd, avståndståndsfrågor mellan djurstall och bostäder, tillsynsärenden enligt plan- och bygglagen etc. Vi är med dig från början av processen eller bistår med vår hjälp när du stöter på motgång från grannar eller det allmänna.

Vattenrätt

Dikningsföretag, täckdikning, kraftsverksdammar, dammar, våtmark

Inom byrån besitter vi spetskompetens när det kommer till vattenfrågor. Våra specialiserade advokater och biträdande jurister kan bistå dig med juridisk rådgivning i tillståndsärenden, anmälningsärenden, dispensärenden, rådgivning för diknings-/invallnings-/sjösänkningsföretag m.fl, vattenuttag, vattenkraft och frågor avseende markavvattning m.m. Vi agerar även ombud i tvister avseende vattenfrågor.

Tvister

När det kommer till skötsel och förvaltning av skog och mark händer det att osämja uppstår mellan exempelvis grannar eller närliggande verksamheter. Vi på Agri Advokater kan bistå dig i dialog med en motpart och vara ditt ombud i det fall det blir aktuellt att ta vidare ärendet till domstol.

Till oss kan du komma om du eller ditt företag vill ha förebyggande juridisk rådgivning eller om du befinner dig i en domstolsprocess. Oavsett kommer vi göra vårt yttersta för att hjälpa dig på allra bästa sätt.

Hos Agri Advokater är du i trygga händer.

Från och med nu byter vi namn till Agri Advokater.

Vi brinner lite extra för de gröna näringarna och har vår spetskompetens inom lantbrukssektorn. Därför är det ett naturligt steg att även vårt namn ska spegla vår inriktning.